Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu serwisu WWW
Menu przedmiotowe BIP
Menu podmiotowe BIP
Menu redakcyjne BIP

Nowy silnik benzynowy w Toyota Motor Industries Poland

Zakład Toyota Motor Industries Poland powiększył asortyment produkowanych silników o jednostkę benzynową o pojemności 1,5 l. Do tej pory w fabryce wytwarzane były jedynie silniki diesla. Uroczystość otwarcia linii produkcyjnej odbyła się w zakładzie w Jelczu-Laskowicach działającym w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. (więcej…)Zaproszenie do uczestnictwa w rokowaniach z dnia 16.02.2017 (Podstrefa Prudnik)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
tel.: (+48 74) 664-91-64; faks: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w rokowaniach

mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”).

 1. Zaproszenie jest skierowane do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste lub najem lub dzierżawa lub leasing) położonych na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Prudnik albo tych, którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania takiego tytułu prawnego.
 2. W rokowaniach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 1 i zamierzający prowadzić
  na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone
  w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 z późn. zm.)
  i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 3. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rokowań, w tym o warunkach udzielenia Zezwolenia zawiera „Specyfikacja istotnych warunków rokowań Nr 449” („Specyfikacja”).
 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Specyfikacji.
 5. Specyfikację można otrzymać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych; nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 6. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2081).
 7. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 09.03.2017 r. do godz. 15:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 8. Otwarcie ofert i rokowania nastąpią w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 10.03.2017 r. o godz. 11:00.
 9. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” sp. z o.o. może odstąpić od rokowań w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia. O unieważnieniu postępowania Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 10. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 


Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 15 lutego 2017 r. (Podstrefa Opole)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 2,9959 ha, położona w województwie opolskim, powiat M. Opole, gmina Opole, miejscowości Opole, obręb nr 0061 Półwieś, AM 62, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Opole, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 9/43 o powierzchni 2,9959 ha (grunty orne RIVa o pow. 2,3513 ha, grunty orne RIVb o pow. 0,6446 ha), dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1O/00144329/8, („Nieruchomość”).
 3. Działka nr 9/43 wchodząca w skład Nieruchomości ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące i realizowane wewnętrzne drogi Gminy Opole (docelowo drogi publiczne).
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.097.130,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 448” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 209.713,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy siedemset trzynaście złotych 00/100) i płatne jest do dnia 08.03.2017 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26.01.2006 r. (Dz. U. Nr 18 poz. 652 z dnia 14.03.2006 r.) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej – ul. Północnej w Opolu zatwierdzoną Uchwałą Nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28.06.2007 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 1906 z dnia 26.08.2007 r.) Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 7-PP – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, PS – tereny składów i magazynów, KT – tereny obsługi transportu, U – tereny zabudowy usługowej, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych – przeznaczenie towarzyszące, (KS) – tereny obsługi komunikacji – przeznaczenie towarzyszące, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe i wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (Tk) – stacje wieżowe telefonii komórkowej (tereny dopuszczone dla lokalizacji stacji bazowych) – przeznaczenie towarzyszące, (ZL) – tereny lasów – przeznaczenie towarzyszce, (WSr) – tereny rowów – przeznaczenie towarzyszące, 116-KD-W – ulice klasy dojazdowej układu dróg wewnętrznych, KD-D1 – ulice klasy dojazdowej układu obsługującego, 18-ZI – tereny zieleni izolacyjnej, (ZK) – tereny urządzeń ochrony akustycznej z zielenią towarzyszącą – przeznaczenie towarzyszące, (KD-X) – ciągi piesze jako przeznaczenie towarzyszące.
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015r. poz. 2081).
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 10. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 08.03.2017 r. do godz. 15:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 09.03.2017 r. o godz. 11:00.
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje (i) Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu – zgodnie z art. 29 ust. 4 z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1491), które może być wykonane w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości, (ii) Miastu Opole – zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), które może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Miasto Opole zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości (iii) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).
 15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 


Umicore tworzy klasę patronacką

Kształceniem techników-analityków zajmie się klasa patronacka, która powstaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. Pieczę nad młodzieżą obejmie firma Umicore Autocat Poland działająca na terenie wałbrzyskiej strefy w Nowej Rudzie. Klasa działać będzie w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” stworzonego przez WSSE. (więcej…)
Specjalne Strefy Ekonomiczne w nowym modelu szkolnictwa zawodowego

O sposobie wsparcia inwestorów w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników oraz dostosowaniu kształcenia do potrzeb przedsiębiorców rozmawiali przedstawiciele spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Polsce. W spotkaniu zorganizowanym w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” wzięła udział Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Grażyna Ciurzyńska, dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej. (więcej…)Zapytanie oferowe – wybór inspektora nadzoru inwestorskiego (podstrefa Jawor)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze, ul. Cukrownicza.

Termin składania ofert: 23.01.2017 r.

załączniki:

 

Dokumentacja:

 

Szczegółowych informacji udziela:
Iwona Łubkowska, główny specjalista w Departamencie Inwestycji
e-mail: i.lubkowska@invest-park.com.pl
tel.: 74 664 91 66

 

Dane mapyDane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane mapy
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Mapa

Satelita

100 km

Kontakt

 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
 • ul. Uczniowska 16
 • 58-306 Wałbrzych
 • Pokaż na mapie

Projekt i realizacja: netkoncept.com Polityka prywatności