Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu serwisu WWW
Menu przedmiotowe BIP
Menu podmiotowe BIP
Menu redakcyjne BIP

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 20 października 2017 r. (Podstrefa Oława)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o powierzchni 0,9812 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejsc. Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 472/48 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00052833/1 („Nieruchomość”).
 3. Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy z dnia 27.08.2013 r., zgodnie z którą WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. może rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 490.600,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 472 ” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 6. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 49.060,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) i płatne jest do dnia 13.11.2017 r. do godz. 9:00 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Godzikowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Oława Nr XLII/404/2006 r. z dnia 28.04.2006 r. i zmienionego uchwałą Rady Gminy Oława XLVIII/316/2009 r. z dnia 27.11.2009 r. Nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem A.1.AG. z przeznaczeniem jako tereny aktywności gospodarczej.
 8. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach, podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081).
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu, można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138.
 10. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godz. 9:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 13.11.2017 r. o godz. 10:00.
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Oława, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

 


Zaproszenie do składania ofert: utrzymanie i konserwację terenów utwardzonych

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na utrzymanie i konserwację terenów utwardzonych w tym odśnieżanie i odchwaszczanie.

Utrzymanie i konserwacja terenów utwardzonych, w tym odśnieżanie i odchwaszczanie w okresie od 02.11.2017 do 15.11.2018 r. (według złączonych zasad) przy halach w:

Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 11, o powierzchni 2 982,53 m 2,
Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 32, o powierzchni 2 990,04 m 2.

Odśnieżanie i odchwaszczanie odbywać się będzie na polecenie Zamawiającego, zaś konserwacja w cyklu miesięcznym.

Szczegóły zapytania:

 

Informacje:

Piotr Grzybowski
Departament Inwestycji
Biuro Zarządzania Mieniem
e-mail: p.grzybowski@invest-park.com.plRozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 5.10.2017 r. (Podstrefa Szprotawa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015r, poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 5 października 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 5 października 2017 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 6,00 ha, położoną w województwie lubuskim, powiecie żagańskim, gminie Szprotawa, miejscowości Wiechlice, obrębie ewidencyjnym 081007_5.0017 Wiechlice, składającą się z działek gruntu nr 280/158 o powierzchni 1,7798 ha (Tr – tereny różne), nr 548/2 o powierzchni 0,5000 ha (Tr – tereny różne), nr 548/3 o powierzchni 1,7201 ha (Tr – tereny różne), nr 548/4 o powierzchni 0,3516 ha (Tr – tereny różne), 280/205 o powierzchni 1,6485 ha (Tr – tereny różne), stanowiącą własność Gminy Szprotawa, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1G/00053766/1, znajdującej się w Podstrefie Szprotawa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (Nieruchomość) na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
NORD Systemy Napędowe sp. z o.o. z/s w Szprotawie

W dniu 11.10.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1560/VIII/2017 wyraziła zgodę na wybór NORD Systemy Napędowe sp. z o.o. z/s w Szprotawie jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Szprotawa.

 


Zaproszenie do składania ofert – Ogłoszenie trzecie – wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym znajdującym się w biurowcu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu. (więcej…)


Zaproszenie do składania ofert: regały archiwalne

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: sprzedaż wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych z napędem korbowym dla pomieszczenia archiwizacyjnego znajdującego się w biurowcu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu. (więcej…)
Zamknięcie procedury na wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego składania ofert na wykonanie: instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym znajdującym się w biurowcu WSSE „INVEST-PARK” informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W nawiązaniu do powyższego postępowanie zostaje zamknięte bez wyłonienia wykonawcy. Zamawiający powtórzy procedurę wyboru oferenta w trzecim ogłoszeniu. (więcej…)

Dane mapyDane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane mapy
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Mapa

Satelita

100 km

Kontakt

 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
 • ul. Uczniowska 16
 • 58-306 Wałbrzych
 • Pokaż na mapie

Projekt i realizacja: netkoncept.com Polityka prywatności